ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lisse
Telefoonnummer (facultatief)  
RSIN/Fiscaal nummer 824105199
Nummer Kamer van Koophandel 76428621
Website adres www.pknlisse.nl
E-mail diaconiehervgem@pknlisse.nl
Adres Ruishornlaan 33, 2162 VW  Lisse
Postadres Ruishornlaan 33, 2162 VW  Lisse

De Protestantse Gemeente te Lisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Lisse.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door alle ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lisse telt circa twintig (20) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt tien (10) leden en is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/in-gesprek-over-de-visienota-van-u-is-de-toekomst/

U kunt hier het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie inzien of downloaden.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Het College van Diakenen legt via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad. Jaarlijks wordt daarvan verslag gedaan in de Drieklank, het informatieblad voor gemeenteleden. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder (onder H) aan.

G. Voorgenomen bestedingen / begroting.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont daarbij een grote mate van continuïteit. In het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Balans en staat van baten en lasten met toelichting.

In de Jaarrekening zijn de balans en de staat van baten en lasten opgenomen, die inzicht geeft in de ontvangsten en de bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de protestantse kerk in Nederland.