CvK en kerkelijk bureau

Het College van Kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat het financieel en materieel mogelijk is om samen kerk te zijn. Het beheer van het onroerend goed valt daarbij direct in het oog. Maar ook het personeelsbeleid -de zorg voor zaken als traktementen, salarissen en Arbo- vereist aandacht.

Dat alles kost veel geld. De lasten van de Protestantse gemeente moeten voor het overgrote deel worden opgevangen uit “levend” geld, dat wil zeggen uit bijdragen, giften en collecten. Vandaar dat er, naast de collectes in de eredienst, ook acties nodig zijn zoals Kerkbalans en kerkenveiling.

Voor een goed beheer van de inkomsten en de uitgaven is het nodig, dat er duidelijk inzicht bestaat in het ledenbestand en dat de boekhouding op de juiste wijze wordt bijgehouden.

Het College van Kerkrentmeesters is voor al deze taken rekening en verantwoording schuldig aan de Algemene Kerkenraad.

Financiën

Tot de belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters behoort het voeren van een solide financieel beleid, dat het mogelijk maakt om het kerkenwerk uit te voeren. Het gaat daarbij om geldwerving, exploitatie van de gebouwen en de begraafplaats en een verantwoord uitgavenbeleid.

Ieder jaar wordt een begroting opgesteld waarin een indicatie wordt gegeven van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en vastgelegd in een jaarrekening. Hoewel de jaarrekening van het kerkelijke deel en de begraafplaats zijn geïntegreerd, worden de uitgaven en inkomsten gescheiden behandeld.

De inkomsten van de gemeente voor het kerkelijk deel bestaan grofweg uit de volgende onderdelen:
Vrijwillige bijdragen (deze vormen het overgrote deel van de inkomsten)
Collecten / giften
Exploitatie van gebouwen

De uitgaven voor het kerkelijk deel bestaan, in volgorde van omvang, uit
Pastoraat
Gebouwen
Beheer en administratie

Bankrekening

Bankrekening: NL03RABO0373724608 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lisse
(Let op, de naam is gewijzigd!)
Gelieve de “oude bankrekeningen” Hervormd-ING en Gereformeerd-RABO niet meer gebruiken.

Collectebonnen en giften

Op de webwinkel van SKG collect kunt u terecht voor het bestellen van collectebonnen en het doen van giften. Link naar SKG collect

Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Lisse
Ruishornlaan 33
2162 VW Lisse
kb@pknlisse.nl
0252-415348

Het bureau is geopend op de eerste dinsdagmorgen van de maand van 10.00 – 12.00 uur. Buiten deze uren uitsluitend telefonisch bij één van de kerkrentmeesters.

Op het Kerkelijk bureau kunt u terecht voor:

  • het doorgeven van administratieve wijzigingen
  • declareren van onkosten
  • huur van kerk en zalen
  • het aanschaffen van collectebonnen
  • informatie over de kerkelijke activiteiten.

Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt in januari de landelijke actie “Kerkbalans” gehouden. Deze actie wordt ondersteund door publiciteit via de landelijke media. De opbrengst van de actie is uitsluitend bestemd voor de plaatselijke gemeente. Alle leden van de Protestantse gemeente vanaf 18 jaar (geboorte-, doop- en belijdende leden) worden tijdens de actie persoonlijk benaderd.

NB: Het automatisch overmaken van toegezegde bedragen per bank of per giro betekent voor de kerkrentmeesters een besparing van tijd en kosten.