Diaconie

De taak van de diaconie is te bevorderen dat aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid wordt bewezen. Dat wil zeggen: hulpverlenen bij moeilijkheden, dichtbij en verder weg.

Daarnaast is een taak van diakenen om in de kerkdiensten ‘de wereld in de kerk’ te brengen, door de diaconale inbreng en collectes en de dienst aan de Tafel van de Heer.

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten/veronachtzaamde (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn en voor toestanden in de maatschappij die dit veroorzaken of nog verergeren. Diaconaat is er voor de kwetsbare mensen en mensen in een kwetsbare situatie. Daaronder kunnen veel doelgroepen genoemd worden, enkele groepen noemen we hier:
mensen met een beperking, mensen met armoede en schuldenproblematiek, kwetsbare ouderen, vluchtelingen

Het diaconaal steunpunt van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het werk van de diaconie als volgt: “Diaconaat gaat om dienen, delen en doen in navolging van Jezus. Hij is voor ons de bron en het voorbeeld. Door ons diaconale handelen zijn we herkenbaar als zijn volgelingen en eren we God.” Het ‘dienen, delen en doen’ geldt zowel binnen als buiten de muren van de kerk. Hierbij hebben de diakenen een uitvoerende en een stimulerende rol.

Hier vindt u het maandelijkse overzicht van de Collecten. 

Kerktelefoon en online kerkdiensten

De Diaconie zorgt voor de technische voorzieningen die het mogelijk maken om thuis een dienst te beluisteren. Kerkomroep is speciaal voor gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Via internet www.kerkomroep.nl kunt u de diensten beluisteren of terugbeluisteren.

De kerkomroepluisteraars maken de diensten zo veel mogelijk actief mee. U kunt de nieuwsbrief met liturgie ontvangen als u zich daarvoor opgeeft via Nieuwsbrief Aanmelden.

Wij brengen u naar de kerk

Als u gehaald wilt worden voor de kerkdienst, kunt u contact opnemen met Dick de Bruin,
M 06-20226308
E: dckdebruin@versatel.nl  en/of Liebe van der Meer, M  0252 – 412623 , E lvdmeer@casema.nl.

Auto ophaaldienst. vervoer naar de kerk. Ophalen met de auto. 

 

Activiteiten door de diaconie

Bloemendienst: diaconie zorgt dat er bloemen zijn in elke kerkdienst en deze bloemen worden bezorgd bij mensen uit de gemeente. Wie dat is/zijn wordt door het pastoraat bepaald.

Ondersteuning bezoekwerk: door het organiseren van activiteiten om binding met de kerk én elkaar te vergroten.  Bijvoorbeeld: koffieochtend, kerstviering 80+, sjoelmiddagen.

Ondersteuning bij de viering van  het Heilig Avondmaal

Wij participeren in Rustoord

Wij participeren namens de Protestantse Gemeente in het bestuur van woon- en zorgcentrum “Rustoord”. Zij ziet het als haar taak de identiteit te waarborgen en het belang van pastorale zorg actief te propageren en zo nodig te ondersteunen.

Hulpfonds Lisse/Lisserbroek

De Diaconie participeert samen met een groot aantal kerken uit Lisse in het Hulpfonds Lisse/Lisserbroek.

Het doel van dit hulpfonds is individuele personen of gezinnen, woonachtig in Lisse of Lisserbroek, die in ernstige financiële moeilijkheden zijn geraakt door middel van een eenmalig bedrag, een uitkering gedurende een korte periode of ondersteuning bij de financiële administratie te helpen.

Hiertoe bestaat contact met de plaatselijke sociale dienst.

Wij steunen veel projecten

Giften en donaties
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Lisse steunt een groot aantal projecten, instellingen en fondsen. Voorwaarde is dat zij via een jaarverslag of brief blijk geven van hun erkentelijkheid voor de financiële steun. 

In grote lijnen volgen we het collecterooster van Kerk in Actie. Per jaar is er een buitenlands- of binnenlandsproject, daar wordt veel aandacht aan besteed.  Voor dat doel wordt  gecollecteerd tijdens de avondmaalsdiensten, en de opbrengst van de oogstgave gaat naar dat doel.

Collecten en giften

De Diaconie heeft als taak de offervaardigheid van de Gemeente te stimuleren. Zij dient duidelijke doelen te stellen voor de offergaven en dit in de gemeente kenbaar te maken.

Elk jaar dienen voor 1 mei de jaarstukken te zijn opgemaakt en door een erkend administrateur/accountant te worden goedgekeurd, waarna ze worden besproken met het college van Diakenen en de Centrale Kerkenraad. Hierna bestaat voor elk gemeentelid de mogelijkheid een kopie van de jaarstukken te verkrijgen, dan wel in te zien. Tevens worden het jaarverslag, de accountantsverklaring en de verklaring van het college van diakenen gezonden aan het Regionaal College voor Beheerszaken.

Alle collectes met een speciaal doel (afgekondigd en vermeld in het kerkblad), worden bij de bank gestort en overgemaakt. Voor giften met dezelfde aard, wordt dezelfde procedure gevolgd. Een en ander wordt ter verantwoording vermeld in het kerkblad. De algemene diaconale collecten worden verdeeld over een aantal instellingen en andere diaconale werkzaamheden zoals besproken op de maandelijkse vergaderingen van het college van diakenen en vastgelegd in de notulen van die vergaderingen.

Elk jaar wordt er voor 1 november een financiële begroting opgesteld en besproken met het college van Diakenen en de Centrale Kerkenraad, waarna deze gezonden wordt naar het Regionaal College voor Beheerszaken voor controle op de gang van zaken.

1e collecte tijdens de kerkdienst is voor de diaconie, doel volgens rooster, vaak een KerkinActie doel

2e collecte is voor de kerk, College van Kerkrentmeesters.

3e collecte uitgangscollecte: voor de diaconie. Of voor een actuele gebeurtenis.

Verdeling verschillende collectes

Jeugddienst: de Jeugddienstcommissie bepaalt het doel van de diaconiecollecten in overleg met de Diaconie.

Trouwdiensten: als er wordt gecollecteerd, gaat de opbrengst naar het doel toe wat het bruidspaar kiest.

Organisatie diaconie

Voorzitter, scriba en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Voorzitter houdt het overzicht over lopende zaken en bewaakt de lange termijn visie.
Scriba beheert de post en verzorgt afstemming met overige kerkenlijke partijen zoals CvK en pastoraat.
Notulist maakt verslagen van de vergaderingen en stelt de agenda op i.s.m. voorzitter en scriba.
Penningmeester: beheert de finaciele zaken van de diaconie.
Coordinator projecten: heeft een belangrijke toerustingsrol naar de gemeente, om leden te activeren.
Coordinator jeugddiaconaat; afstemming met jeugdoudering en LinQ over initiatieven, en acties waarbij jeugd betrokken wordt.
Beheerder hofjes woning: Zorgt voor alles rondom de hofjeswoningen, huur, onderhoud.

Diakenen: Amy Bongers (voorzitter), Klaas Angenent( scriba), Toke Slootweg (notulist), Connie Alkema, Gerrie Jansen, Ruben Gjaltema. Martin Slootweg (diaconaal rentmeester/beheerder hofjes van Six). Bart Eveleens (diaconaal rentmeester/penningmeester).