Protestantse Gemeente Lisse – Begroting 2024

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2024 opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar. Vanaf het voorjaar 2023 is er naast Ds. Molenaar een nieuwe dominee, Ds. Doornebal, en samen gaan ze de gemeente van jong tot oud bijstaan en voorgaan.

Baten

  • De totale bijdragen vanuit leden daalt al jaren. Niet alleen bij onze gemeente, maar landelijk. Ondanks dat we hopen dat de bijdragen niet zullen dalen, hebben we de bijdragen iets lager begroot.
  • De huurinkomsten zijn in 2024 hoger doordat de twee pastorieën het gehele jaar 2024 bewoond zijn (in 2023 een paar maanden leegstand).

Lasten

  • Het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen wordt minimaal gehouden. Als er onderhoud aan de Grote Kerk wordt verricht dan zal dit uit de voorziening groot onderhoud worden gehaald en subsidie worden aangevraagd. De Proeverij heeft in 2024 meer onderhoud (schilderbeurt) nodig dan vorig jaar.
  • Het pastoraat en overige salarissen zullen in 2024 hoger zijn doordat er geheel 2024 twee dominees op de loonlijst staan.

De overige lasten zoals kosten kerkdiensten, het beheer, administratie en PKN-bijdragen zullen niet heel veel afwijken ten opzichte van 2023.

Cijfers begroting 2024 PG Lisse

De operationele verliezen laten zien dat het hebben van twee dominees en meerdere kerken, pastorieën en overige gebouwen teveel lasten zijn óf dat er te weinig inkomsten gegenereerd worden. De liquiditeit en de continuïteit van de PGL staat hierdoor onder druk. In 2023 is er eenmalig ongeveer € 500.000 aan extra gelden binnen gekomen door een legaat, door de verkoop van een dure pastorie en het kopen van een goedkopere pastorie. Maar door operationele verliezen wordt ook dit geld de komende jaren opgemaakt als er geen extra inkomsten worden gegenereerd of kosten worden bespaard. De voorziene verkoop van de Pauluskerk en Gereformeerde kerk is één van de extra inkomstenbronnen. Het tijdstip van verkoop en de hoogte van de opbrengst is onzeker. Dit is ook aan de gemeente medegedeeld op de informatieavond.

Het CvK gaat starten met een financieel beleid voor de komende 3 tot 5 jaar met een meerjarenbegroting als financiële leidraad. We willen het komende jaar meer inzicht krijgen in het proces en mogelijke inkomsten bij verkoop van twee kerken en van de kosten van de geplande verbouwing van de Grote Kerk. Feit is dat we nu heel zuinig moeten zijn op het geld van PGL en kunnen we een structureel verlies van € 100.000 tot € 125.000 (incl. extra kosten commissie gebouwen) eigenlijk niet veroorloven.

We willen als CvK dan ook een dringend beroep doen op de gemeenteleden om voor 2024 meer te geven voor Actie Kerkbalans zodat we weer een bloeiende gemeente kunnen zijn met twee vaste dominees. En dat er nu en in de toekomst een gezonde balans ontstaat tussen de inkomsten en uitgaven van de PGL. Daar hebben wij uw gaven heel hard bij nodig!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 12 januari 2024 mailen naar Penningmeesterhg@pknlisse.nl

Namens het CvK,
Gerard van der Weijde en Sjaak Hoeke