Onze gemeente

Per 15 mei 2022 is de nieuwe Protestantse Gemeente te Lisse van start gegaan. Deze gemeente is ontstaan door het samenvoegen van de hervormde wijkgemeente Oost (Pauluskerk), wijkgemeente West (Grote Kerk) en de gereformeerde kerk. Deze wijkgemeenten maakten deel uit van de Protestantse Gemeente te Lisse (PGL).

Onze Missie en Visie:

  • Wij willen, in het licht van Gods Woord, een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen, doel en richting aan hun leven kunnen geven.
  • Wij willen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties getuigen van de levensveranderende boodschap van Jezus Christus en deze boodschap handen en voeten geven. Vergeving en vernieuwing zijn daarin de sleutelwoorden.
  • Wij willen een bloeiende gemeenschap zijn waar alle generaties zich thuis voelen en

actief betrokken zijn door de kracht van de Heilige Geest.

  • Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waarin Gods aanwezigheid wordt gevierd in

de prediking, in liederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal.

  • Wij willen een gemeenschap zijn waarin mensen zich geborgen weten door iets te

weerspiegelen van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

  • Wij willen kerk voor iedereen zijn; een dynamische gemeenschap waar ruimte is en

respect voor ieders eigenheid, omdat wij met elkaar verbonden zijn als leden van het

lichaam van Christus.

  • Wij willen een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  • Wij willen een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

Veelkleurigheid

De nieuwe Protestantse Gemeente neemt de verschillende tradities mee van de voorgaande Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente met de beide wijken. Met ons beleid willen wij ons richten op een zo volledig mogelijke invulling van de diversiteit zoals we die uit de drie tradities meenemen. Door veel samen te doen, en door elkaar de
ruimte te geven willen wij door natuurlijke groei aan elkaar wennen en naar elkaar toe groeien.

Open gemeente

In onze gemeente bieden we ruimte voor iedereen om te participeren binnen onze gemeente. Twee voorbeelden willen wij hieruit benoemen. In onze gemeente zijn LHBTI’ers van harte welkom. Zij kunnen volledig participeren in het kerkelijk leven. Zij kunnen lid zijn van de gemeente, ambtsdrager zijn en hun relatie laten zegenen. We noemen deze doelgroep speciaal gezien de geschiedenis van deze doelgroep, die in veel gemeenten geen plek heeft (gehad). Lees meer hier
Daarnaast willen wij de mensen noemen met een beperking, die ook alle ruimte krijgen om een plek in onze gemeente in te nemen en te participeren.

De veilige kerk

De Protestantse Gemeente Lisse spreekt uit zich sterk te blijven maken voor een veilige leef- en werkomgeving binnen de gemeente.

De gemeente erkent dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen. De gemeente neemt daarvoor dan ook de nodige maatregelen en heeft daarvoor beleid ontwikkeld rondom preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening. De gemeente veroordeelt  grensoverschrijdend gedrag en spreekt zich duidelijk uit tegen misbruik in pastorale of andere relaties. Er worden VOG’s aangevraagd voor mensen die met jeugd werken.