Dringend gezocht: Ouderlingen binnen PGL

Annemarie Brandsen

11 juni 2023

Met het aanstaande vertrek van Helma Citroen en Ria Enter uit de kerkenraad hebben we – naast de ouderling-voorzitter en de ouderling-kerkrentmeesters – nog twee ouderlingen. Dit is kerkordelijk het minimum aantal ouderlingen wat we als gemeente nodig hebben om zelfstandig voort te kunnen bestaan.

Daarom is het dringend noodzakelijk om nieuwe ouderlingen te vinden. Concreet gaat het daarbij om de volgende vacatures:
1.     een ouderling-scriba
2.     een ouderling voor het plusserspastoraat (50-75)
3.     een ouderling voor het seniorenpastoraat
4.     een ouderling Vieren
5.     een ouderling Vorming en toerusting
6.     en een ouderling Missionair werk.

Het aantal vacatures voor ouderlingen is dus niet alleen groot, maar ook zeer nijpend. Om tot een invulling van deze vacatures te komen, is het van groot belang dat wij niet alleen als kerkenraad, maar ook als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen voor het invullen van deze vacatures. Bij de bevestiging wordt immers aan betrokken ambtsdragers gevraagd of zij ‘geloven dat zij in hun verkiezing door deze gemeente door God zelf geroepen zijn?’

Als gemeente speelt u dus een cruciale rol bij het vinden van nieuwe ambtsdragers. Zij mogen er in geloof vanuit gaan dat in de verkiezing door de gemeente – door u dus – God zelf een beroep op hen doet om medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opbouw van de gemeente.

Daarom vragen wij u dringend: kijk eens om u heen, naar uw broeders en zusters en naar de gaven die ieder van hen geschonken zijn. Welke broeder of zuster heeft volgens u gaven ontvangen die passen bij één van de genoemde vacatures? Denkt u aan iemand die u geschikt acht voor één van de genoemde ambten, laat ons dat dan voor 25 juni a.s. weten via onze voorzitter Irene Schoonewille of via voorzitter@pknlisse.nl.

Zou het geen prachtige motie van het vertrouwen zijn als mensen benaderd kunnen worden, omdat gemeenteleden gaven van God in hen herkennen die kunnen bijdragen aan de opbouw van de gemeente? Wij rekenen daarom graag op u!