Protestantse Gemeente Lisse – Begroting 2023

Annemarie Brandsen

27 december 2022

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2023 opgesteld. Hierbij rekening is gehouden met de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar. De Hervormde en de Gereformeerde Gemeente zijn gefuseerd en naast Ds. Molenaar komt in april 2023 Ds Doornebal naar Lisse als vaste predikant.

Baten

  • De totale bijdragen vanuit leden daalt al jaren. Niet alleen bij onze gemeente, maar ook landelijk. Het Coronavirus heeft bijgedragen aan een afnemende betrokkenheid van gemeenteleden.
  • De huurinkomsten zijn in 2023 lager omdat de vroegere pastorie Van Matenesselaan 6 in de verkoop gaat en de aan te kopen nieuwe pastorie gaat bewoond worden door Ds Doornebal.

Lasten

  • Het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen zal minimaal zijn. Dan verwacht je een daling. Maar de gestegen energieprijzen zorgen er voor dat, ondanks maatregelen om energie te besparen, de kosten hoger zijn dan de afgelopen jaren.
  • Het pastoraat en overige salarissen zullen lager zijn vanwege twee vaste dominees vanaf 1 mei 2023 i.p.v. één vaste dominee, een tijdelijke predikant en een jeugdwerker. Daarnaast is er geen betaalde koster meer is.
  • De overige lasten zoals kosten kerkdiensten, het beheer, administratie en PKN- bijdragen zullen niet heel veel afwijken van 2022.

De afgelopen jaren zijn we als gemeente veel geld kwijt geraakt door bovenstaande operationele verliezen, maar ook door incidentele kosten zoals fusiekosten en kosten voor de voorbereiding voor de verkoop/verbouw van kerkgebouwen. Deze incidentele kosten komen nog bovenop de operationele verliezen. Beide hebben er voor gezorgd dat het saldo van de bankrekening fors is afgenomen. In de eerste helft van 2023 hopen we van de burgerlijke gemeente Lisse duidelijk te krijgen over welke ruimte er is voor de verkoop van de 2 kerken en het verbouwen van Grote Kerk.

Nu we gefuseerd zijn, twee predikanten hebben en Corona afgenomen lijkt te zijn, hopen en verwachten we dat we bouwen aan de gemeente kunnen versnellen. We zien het al gebeuren in de kerkdiensten en de groepen. Het zou jammer zijn als de financiële situatie een rem gaat worden. Daarom doen we een dringend beroep op u om voor de Actie Kerkbalans 2023 meer te geven dan in voorgaande jaren. Een gezonde balans tussen de inkomsten en uitgaven is van belang om alle plannen die we hebben uit te voeren. Daar hebben wij uw hulp, zowel financieel als uw inzet, heel hard bij nodig!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 3 Januari 2023 mailen naar Penningmeesterhg@pknlisse.nl

Namens het CvK,   Gerard van der Weijde en Sjaak Hoeke